Томос про дарування автокефалії Македонській Православній Церкві – Охридській Архієпископії – інтернет-видавництво Церкваріум
09
Пт., груд.

Томос про дарування автокефалії Македонській Православній Церкві – Охридській Архієпископії

Церковні
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Проголошено Сербським патріархом 

Джерело Австралійсько-Новозеландська єпархія МПЦ

Український переклад - Церкваріум

Томос Сербського патріарха про дарування автокефалії Македонській Православній Церкві – Охридській Архієпископії

Порфірій, з ласки Божої, Архієпископ Печський, Митрополит Белградско-Карловацький і Патріарх Сербський, зі святими ієрархами Священного Синоду Сербської Православної Церкви

дарує Блаженнішому Архієпископу Охридському і Македонському Стефану, згідно з священним і святий і встановленим канонічним правом Пресвятої Православної Церкви Христової, а особливо відповідно до 34-го канону Святих Апостолів і на підставі Рішення 55.65 Архієрейського Собору СПЦ від 7 травня п.р. , що задовольняє клопотання Священного Архієрейського Синоду Македонської Православної Церкви-Охридської Архієпископії (САС № 65 від 18 травня поточного року) та згадуваній Церкві, автономній у складі Сербського Патріархату, канонічний статус автокефальної Православної Церкви,

таким чином благословляючи, даруючи та визнаючи запитуваний канонічний статус автокефальної Православної Церкви, при цьому Синод доручає Архієрейському Собору СПЦ вирішити необхідні технічні та організаційні питання, після чого Сербський Патріарх офіційно та публічно оголосить вищсзазначене Синодальне рішення, підпише відповідний томос та передасть його всім сестринським автокефальним Церквам для затвердження, оскільки СПЦ не є єдиним фактором. за автокефалію, а радше повнотою Православної Церкви, тому необхідна рецепція й інших Православних Церков.

І зважаючи на нові церковно-історичні та інші обставини та з головною метою, щоб христоімений народ Божий мав найбільшу духовну користь і поступ на шляху спасіння, а також щоб управління церковними справами відбувалося без труднощів, доцільно, канонічно і благочестиво, наша свята СПЦ, як спадкоємиця стародавнього і славного Печського Патріархату, синодально благословляє, затверджує, дарує і визнає автокефальний статус Церкви Божої в Республіці Північна Македонія, яка сьогодні називається Македонською Православною Церквою, яка є спадкоємицею стародавнього і славного Охридської архієпископії, завдяки чому її титул включає її почесну назву, і яка охоплює канонічний простір попередньої так званої автономної Церкви нашого Сербського Патріархату на 1959 рік.

Автокефалія нової Церкви-сестри є повною автокефалією, а це означає, що СПЦ не обумовлює її положеннями, які обмежують її канонічну юрисдикцію та душпастирство для її вірних православних людей на батьківщині та в діаспорі.

Разом з тим, СПЦ гаряче рекомендує Блаженнішому Предстоятелю та Священному Синоду нової автокефальної церкви-сестри вирішити питання її офіційної назви шляхом братерського діалогу з грекомовними та іншими Помісними Православними Церквами.

Священні церкви і монастирі, особливо великі святині часів Неманичів і пізнішого періоду сербської присутності, церковні споруди та культурне надбання, на території сьогоднішньої Північної Македонії, а також усе рухоме та нерухоме майно СПЦ в її межах переходять у користування нової сестринської автокефальної церкви.

На доказ, підтвердження і постійне свідчення всього, що таким чином канонічно влаштовано і визначено, Блаженнішому Архієпископу Охридському і Македонському Стефану, нашому улюбленому брату в Господі Ісусі Христі і співучаснику Нашої Мірності, з усіма Преосвященними і Преосвященнішими і боголюбивими ієрархами, ним зібраними, нашим улюбленим братам і співслужителям у Святому Дусі, ми видаємо цей наш Патріарший і Синодальний томос, оригінал якого, правдивий і неушкоджений, зберігається в нашій Святій Патріархії.

Молимо Бога, заради Його милості, Який покликав нас до Своєї вічної слави, через Христа Ісуса, Господа нашого, благодаттю Святого Духа і молитовним заступництвом Його Святої Церкви, дати нашій молодшій сестрі та автокефальній Церкві всяке благословення, всякий добрий духовний плід у нерозривному зв’язку любові та єдності з СПЦ і з усіма святими Помісними Православними Церквами по всьому світу. Йому слава, честь, сила і поклоніння, прославленому в Трійці, на віки віків. Амінь.

Йому, завжди прославленому в Трійці, нехай буде слава, честь, сила і поклоніння на віки вічні. Амінь.

У Сербському Патріархаті в Белграді в неділю Святих Отців Першого Вселенського Собору

23 травня/5 червня 2022 року Господнього

Архієпископ Печський, Митрополит Белградський і Карловацький, і Сербський Патріарх Порфирій, Голова Священного Архієрейського Собору СПЦ

----------------------------------------

Англійська версія

Porfirije, by the grace of God, Archbishop of Peć, Metropolitan of Belgrade and Karlovac and Serbian Patriarch, with the holy hierarchs of the HolySynod of the Serbian Orthodox Church, grants to His Beatitude Archbishop Stefan of Ohrid and Macedonia, in accordance with the sacred and holy and established canonical order of the Most Holy Orthodox Church of Christ, and especially in accordance with the 34th Canon of the Holy Apostles, and based on Decision 55.65 of the Holy Bishops’ Council of the SOC of May 7 of the current year, which fulfills the petition of the Holy Synod of Hierarchs of the Macedonian Orthodox Church-Ochrid Archbishopric (SAS No. 65 of May 18 of the current year) and to the Church to which it refers, autonomous within the Serbian Patriarchate, the  canonical status of an autocephalous Orthodox Church, thus blessing, granting, and recognizing the requested canonical status of an autocephalous Orthodox Church, with the Synod entrusting the Bishops’ Council of the SOC to resolve the necessary technical and organizational issues, after which the Serbian Patriarch will officially and publicly announce the above Synodal Decision, sign the corresponding tomos, and submit it to all sister autocephalous Churches for adoption, because the SOC is not the only factor for autocephaly, but rather the fullness of the Orthodox Church, which is why the reception of other Orthodox Churches is also needed.

And bearing in mind the new Church-historical and other circumstances and with the primary goal that the Christ-named people of God enjoy the greatest spiritual benefit and progress on the path of salvation, as well as the management of Church affairs to take place without difficulties, expediently, canonically and piously, our holy SOC, as the heir of the ancient and glorious Patriarchate of Peć, synodally blesses, approves, grants, and recognizes the autocephalous status of the Church of God in the Republic of North Macedonia, which today is called the Macedonian Orthodox Church, which is the successor of the ancient and glorious Ohrid Archbishopric, and due to which its title includes its honorary name, and which covers the canonical space of the previous and so-named autonomous Church of our Serbian Patriarchate of 1959.

The autocephaly of the new sister Church is full autocephaly, which means that the SOC does not condition it with provisions that limit its canonical jurisdiction and pastoral care for its faithful Orthodox people in their home country and in the diaspora.

At the same time, the SOC warmly recommends His Beatitude the primate and the Holy Synod of the new sister autocephalous Church resolve the issue of its official name through fraternal dialogue with the hellenophone and other Local Orthodox churches.

The holy churches and monasteries, especially the great holy sites from the Nemanjić period and the more recent period of Serbian presence, church constructions and cultural creation, on the territory of today’s North Macedonia, as well as the entire movable and immovable property of the SOC within its borders are ceded to the use of the new sister autocephalous Church.

For the proof, confirmation, and enduring testimony of everything that is thus canonically arranged and determined, to His Beatitude Archbishop Stefan of Ohrid and Macedonia, our beloved brother in the Lord Jesus Christ and concelebrant of Our Humility, with all the Reverend and Most Reverend and God-loving hierarchs gathered him, our beloved brothersand concelebrants in the Holy Spirit, we issue this our Patriarchal and Synodal tomos, the original of which, true and unharmed, is preserved in our holy Patriarchate.

We pray to God—for His grace, Who called us to His eternal glory, through Christ Jesus our Lord, by the grace of the Holy Spirit and the prayerful intercession of His Holy Church, to give our youngest sister and autocephalous Church every blessing, every good spiritual fruit in the indissoluble bond of love and unity with the SOC and with all the holy Local Orthodox Churches throughout the world. To Him be the glory, honor, power, and worship, ever glorified in the Trinity, unto the ages of ages. Amen.

To him, always glorified in the Trinity, may it be glory, honor, strength and adoration for ever and ever. Amen.

In the Serbian Patriarchate in Belgrade, on the Sunday of the Holy Fathers of the First Ecumenical Council,

May 23/June 5, in the 2022th year of the Lord

Archbishop of Peć, Metropolitan of Belgrade and Karlovac, and Serbian Patriarch, Porfirije, Chairman of the Holy Bishops’ Council of the SOC